Diploma Governing Body

# NAME
1 Dr. Ulhas Vasudeo Patil
2 Shri. Shubhash Vasudeo Patil
3 Dr. Mrs. Varsha Ulhas Patil
4 Prof. Pravin Vinayak Phalak
5 Shri. Chhabildas Madhusudan Rane
6 Prof. Vijay Hari Patil
7 Prof. Khilchand Vinayak Dhande
8 Dr. Prashant S. Warke( Director MBA )
9 Shri. Vijay Bhangale
10 Prof. Deepak K. Zambare